Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Verimlilik - Kalite Birimi

 1. Birlik hedeflerine ait verilerin izlenmesi
 2. Bağlı sağlık tesislerini izleme ve değerlendirme sürecinde kullanılacak karneye esas verilerin sağlık bilgi sistemlerine doğru ve zamanında aktarılmasının sağlanması
 3. Kritik verimlilik göstergelerinin izlenmesi
 4. Bağlı sağlık tesisleri ile verimlilik daire başkanlığı arasında her türlü bilgi ve belge paylaşımının yürütülmesi
 5. Verimlilik daire başkanlığı tarafından yayımlanan uygulamaların yerine getirilmesi
 6. ARGE ve Proje çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması

İzleme analiz değerlendirme

 1. Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda verimlilik değerlendirmesine esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Kurum Başkanlığına iletilmesi için Genel Sekretere sunulması.
 2. Birlik ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, bu bilgileri eksiksiz ve zamanında Kurum Başkanlığına iletilmesi için Genel Sekretere sunulması.

Ar-Ge Proje

 1. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek
 2. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili veri derleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri yapmak,
 3. Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek,
 4. Ar-Ge ve proje çalışmaları ile ilgili çalıştay, eğitim, vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılımı sağlamak, desteklemek,
 5. Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, işbirliği ile projeler geliştirmek, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılımı sağlamak,
 6. Sağlık alanında açılan proje çağrılarını veya sunulan fon kaynaklarını takip etmek, ilgili fonları talep etmek için proje önerisinde bulunmak, destek almaya hak kazanan, yürütülen ve sonuçlandırılan Ar-Ge proje çalışmalarının uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 7. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikleri takip ederek Genel sekretere bilgi vermek ve katılımını sağlamak, bilimsel organizasyonların düzenlenmesi, bilimsel yayın yapılması, yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayınların takibi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 8. Sağlık birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, hizmet sunumu için gerektiğinde kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.